PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 760
pn.- pt. w godzinach 7-16

Polityka Prywatnosci

1. Przegląd ochrony danych

Postanowienia ogólne

Poniżej znajduje się uproszczone omówienie tego, co dzieje się z Pana/Pani danymi osobowymi, kiedy odwiedza Pan/i naszą witrynę. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Pana/Panią zidentyfikować. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu ochrony danych można znaleźć poniżej, w naszej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej witrynie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane gromadzone na tej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w obowiązkowej nocie prawnej znajdującej się na tej witrynie.

W jaki sposób gromadzimy Pana/Pani dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam Pan/i przekazuje. Mogą to być na przykład dane, które wprowadza Pan/i do formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedza Pan/i tę witrynę. Dane te to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, których Pan/i używa lub dane wyszczególniające kiedy odwiedził/a Pan/i tę stronę. Dane te są gromadzone automatycznie, natychmiast po Pana/Pani wejściu na naszą witrynę.

Do czego używamy Pana/Pani danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne dane mogą być używane w celu analizy sposobów, w jakie odwiedzający używają tej strony.

Jakie są Pana/Pani prawa dotyczące Pana/Pani danych?

Ma Pan/i zawsze prawo domagać się nieodpłatnie informacji na temat przechowywanych na Pana/Pani temat danych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celu ich gromadzenia. Ma Pan/i również prawo żądać ich korekty, zablokowania lub usunięcia. Może Pan/i skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pisząc na adres podany w nocie prawnej, jeśli ma Pan/i dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Oczywiście, może też Pan/i złożyć skargę u właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia zewnętrzne

Kiedy odwiedza Pan/i naszą stronę, Pana/Pani zachowanie w sieci może być poddawane analizom statystycznym. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookies i analityki. Analiza Pana/Pani zachowania w sieci jest zwykle anonimowa, tj. nie będziemy w stanie zidentyfikować Pana/Pani na podstawie tych danych. Może Pan/i sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującej polityce prywatności.

Może Pan/i sprzeciwić się tej analizie. Poniżej podajemy informację, jak skorzystać z dostępnych Panu/Pani w tym zakresie opcji.

2. Ogólne informacje i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny traktują ochronę Pana/Pani danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Pana/Pani dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzysta Pan/i z tej witryny, różne fragmenty Pana/Pani danych osobowych będą z niej gromadzone. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Pana/Panią zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego ich używamy. Wyjaśnia również jak i dlaczego się to dzieje.

Prosimy zwrócić uwagę, że dane przekazywane przez internet (np. przez komunikację mailową) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona Pana/Pani danych przed stronami trzecimi nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę witrynę

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej witrynie to:

foodforplanet GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9371 940-952
E-mail: service@foodforplanet.de

Strona odpowiedzialna jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (imiona, nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Pana/Pani wyraźną zgodą. Może Pan/i cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem w przyszłości. Wystarczy przestać nieformalnego maila z taką prośbą. Dane, które przetwarzaliśmy przed otrzymaniem Pana/Pani wniosku mogą nadal być przetwarzane.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej deklaracji o ochronie danych. W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych godne ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku, jeśli wniosą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wnoszenia skarg u organów regulacyjnych

Jeśli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba dotknięta tym naruszeniem może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwe ograny regulacyjne do spraw związanych z przepisami o ochronie danych to pełnomocnik ds. ochrony danych niejawnych państwa niemieckiego, w którym nasza spółka ma siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/i prawo do posiadania danych, które przetwarzamy w oparciu o Pana/Pani zgodę lub w ramach realizacji kontraktu automatycznie dostarczanego Panu/Pani lub stronie trzeciej w standardowym formacie możliwym do odczytania przez maszynę. Jeśli wymaga Pan/i bezpośredniego transferu danych na rzecz innego podmiotu odpowiedzialnego, zostanie to zrealizowane wyłącznie w stopniu technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna posługuje się szyfrowaniem SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które przesyła Pan/i do nas jako operatora witryny. Może Pan/i rozpoznać szyfrowane połączenie w wierszu adresu swojej wyszukiwarki, kiedy zmienia się z „http://” na „https://”, a w pasku adresu wyświetla się ikonka kłódki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Pan/i przekazuje, nie mogą być odczytane przez strony trzecie.

Obrót płatniczy chroniony hasłem na tej stronie

Zobowiązanie, by Pańskie dane płatnicze (np. numer konta przy poleceniu pobrania) zostały nam przekazane, występuje po zawarciu płatnej umowy; dane te są wymagane do realizacji zapłaty.

Obrót płatniczy poprzez powszechnie używane metody płatnicze (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) następuje wyłącznie poprzez chroniony hasłem protokół SSL lub protokół TLS. Połączenie chronione hasłem można rozpoznać po tym, iż adres strony zmienia się z "http://" na "https://" oraz po pojawieniu sie symbolu kłódki przy adresie strony.

Przy komunikacji chronionej hasłem Pańskie dane płatnicze, które zostały nam przekazane, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z przepisami prawa, ma Pan/i prawo otrzymać w dowolnym czasie bezpłatną informację na temat którychkolwiek z Pana/Pani danych osobowych, które są przechowywane, jak również ich pochodzenia, odbiorcy i celu ich przetwarzania. Ma Pan/i również prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. Może Pan/i skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pisząc na adres podany w naszej nocie prawnej, jeśli ma Pan/i dalsze pytania dotyczące kwestii danych osobowych.

Sprzeciw wobec maili promocyjnych

Niniejszym wyraźnie zakazujemy używania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymogów dotyczących not prawnych witryny w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie były wyraźnie zamawiane. Operator witryny zastrzega sobie prawo do podjęcia konkretnych kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamawianych materiałów reklamowych, takich jak spam mailowy.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowy pełnomocnik ds. ochrony danych

Na inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie wyznaczyliśmy następującego usługodawcę zewnętrznego:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Po pierwsze, chcielibyśmy poinformować Państwa tutaj o Państwa prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są określone w art. 15-22 EU-DS-GVO. To obejmuje:

Prawo do informacji (art. 15 EU-DS-GVO),
Prawo do skreślenia (art. 17 EU-DS-GVO),
Prawo do sprostowania (art. 16 EU-DS-GVO),
Prawo do przekazywania danych (art. 20 EU-DSGVO),
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 EU-DS-GVO),
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 EU-DS-GVO).

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

To samo dotyczy pytań związanych z przetwarzaniem danych w naszej firmie. Ma pan również prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych.

4. Gromadzenie danych na naszej witrynie

Pliki cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą Pana/Pani komputerowi, ani nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookies pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną użytkownikowi, sprawnie działającą i bezpieczną. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Pana/Pani komputerze i zapisywane przez Pana/Pani przeglądarkę.

Większość z plików cookies, których używamy to tak zwane „sesyjne pliki cookies”. Są one automatycznie kasowane po Pana/Pani wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Pana/Pani urządzenia, dopóki ich nie skasujesz. Umożliwiają one rozpoznawanie Pana/Pani przeglądarki podczas Pana/Pani kolejnych odwiedzin witryny.

Może Pan/i skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Pana/Panią o użyciu plików cookies. Dzięki temu może Pan/i decydować za każdym razem czy zaakceptować, czy odrzucić pliki cookies. Może też Pan/i skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby w pewnych warunkach akceptowała pliki cookies automatycznie lub zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała pliki cookies po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookies, które są niezbędne do umożliwiania komunikacji elektronicznej lub zapewniania konkretnych funkcji, których chce Pan/i używać (jak np. koszyka na zakupy), są przechowywane zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, punkt f GDPR. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, aby zapewnić zoptymalizowaną usługę wolną od błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookies (jak np. pliki używane do analizy Pana/Pani zachowania w sieci), będą one traktowane w niniejszej polityce prywatności odrębnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie gromadzi i przechowuje dane, które Pana/Pani przeglądarka przekazuje nam automatycznie w „plikach dziennika serwera”. Są to

  • Rodzaj i wersja przeglądarki
  • Używany przez Pana/Panią system operacyjny
  • Adres URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do strony
  • Czas wysłania żądania serwera
  • Adres IP
  • Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą do przetwarzania danych jest artykuł 6 (1) (b) GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji kontraktu lub dla podjęcia środków poprzedzających zawarcie kontraktu.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześle nam Pan/i zapytania przez formularz kontaktowy, będziemy gromadzić dane wprowadzone do formularza, włącznie z przekazanymi przez Pana/Panią danymi kontaktowymi, aby udzielić odpowiedzi na Pana/Pani pytanie i wszelkie dalsze zapytania. Nie udostępniamy tych danych bez Pana/Pani zgody.

Dlatego też będziemy przetwarzać wszelkie dane wprowadzone przez Pana/Panią do formularza kontaktowego wyłącznie za Pana/Pani zgodą, zgodnie z artykułem 6 (1) (a) GDPR. Może Pan/i cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy przestać nieformalnego maila z taką prośbą. Dane, które przetwarzaliśmy przed otrzymaniem Pana/Pani wniosku mogą nadal być przetwarzane.

Zachowamy dane przekazane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym, do momentu aż zażąda Pan/i ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po spełnieniu Pana/Pani prośby). Postanowienie to nie wpłynie na wszelkie obowiązkowe postanowienia ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i używamy dane osobowe wyłącznie w stopniu, w jakim jest to niezbędne do nawiązania z nami stosunków prawnych lub ich zmiany (dane główne). Odbywa się to w oparciu o artykuł 6 (1) (b) GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji kontraktu lub dla podjęcia środków poprzedzających zawarcie kontraktu. Gromadzimy, przetwarzamy i używamy Pana/Pani dane osobowe, kiedy wchodzi Pan/i na naszą witrynę (dane użycia), wyłącznie w stopniu wymaganym do umożliwienia Panu/Pani dostępu do naszych usług lub wystawienia Panu/Pani za nie rachunku. Na życzenie klienta (dla jego wygody) zapisujemy również dane bankowe (IBAN & BIC) na koncie klienta, aby nie trzeba było ich ponownie wpisywać przy każdym zamówieniu.

Zgromadzone dane klientów będą usuwane po realizacji zamówienia lub rozwiązaniu relacji biznesowej (np. usunięcie konta klienta). Nie wpływa to na okresy przechowywania danych określone prawem.

Przekazujemy dane osobowe w ramach działań grupy korporacyjnej ERBACHER the food family* lub stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach umowy, na przykład dla firm, którym powierzono dostarczenie towarów lub banku, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie płatności.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG