PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 760
pn.- pt. w godzinach 7-16

Regulamin sklepu internetowego

foodforplanet GmbH & Co. KG

Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Telefon: 61 47 83 760
E-Mail: platforma@josera.pl
Internet: www.joserapartner.pl

Dyrektor Zarządzający: Benjamin Arnold
Rejestracja: Sąd Rejonowy Aschaffenburg, HRA 5192
NIP: 5263156676

 

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin foodforplanet wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami i aneksami. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep (Internetowy) – administrowana przez foodforplanet internetowa platforma oparta na indywidualnej aplikacji, umożliwiająca dokonywanie zakupów produktów z oferty handlowej foodforplanet, na zasadach określonych w Regulaminie. Sklep dostępny jest całą dobę pod adresem internetowym: www.joserapartner.pl. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem telefonu: nr 61 47 83 760 w Dni Robocze w godzinach od 7.00 do 16.00, poczty elektronicznej o adresie: platforma@josera.pl oraz profilu na Facebooku umieszczonego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/JoseraKarmy.
Towar – produkt z oferty handlowej foodforplanet oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Towar.
Umowa Sprzedaży – zawarta za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży pomiędzy foodforplanet jako sprzedawcą a Klientem jako kupującym, przedmiotem której jest Towar.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 2. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prawa i obowiązku foodforplanet i Klientów.
2. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu – akceptacja Regulaminu następuje przed każdorazowym złożeniem zamówienia na Towar. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, gdzie można go nieodpłatnie pobrać, zapoznać się z jego treścią i sporządzić jego wydruk w dowolnej ilości egzemplarzy lub zapisać na dowolnym trwałym nośniku pamięci.
3. foodforplanet jest uprawniona do zmiany postanowień Regulaminu. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. foodforplanet zapewnia Klientom, w Dniach Roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00, pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania Sklepu.
5. Koszt wszelkiego rodzaju połączeń telefonicznych wykonywanych przez Klienta na numery telefonów foodforplanet w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego odpowiadają zwykłym kosztom połączeń stosowanym przez operatorów, z usług których korzysta Klient.


§ 3. Utworzenie konta w Sklepie Internetowym


1. Rejestracja w Sklepie Internetowym (utworzenie konta Klienta) następuje samodzielnie przez przyszłego Klienta.
2. Przy rejestracji potencjalny Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Sklepu, podając w nim następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz adres e-mail oraz hasło. Na podany przez przyszłego Użytkownika adres e-mail foodforplanet wysyła zwrotną informację e-mail potwierdzającą podane przy rejestracji dane oraz zawierającą wskazówki co do konieczności potwierdzenia rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji foodforplanet tworzy konto Klienta.
3. Klient ma dostęp do swoich danych w zakładce https://joserapartner.pl/customer/account/index/


§ 4. Zawieranie Umów Sprzedaży


1. Zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być dokonywane zarówno przez Klientów zarejestrowanych jak i z wykorzystaniem opcji zakupów bez rejestracji.
2. Zamieszczenie w Sklepie Internetowym opisu Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie jest zaproszeniem dla kupujących do składania ofert.
3. W przypadku zainteresowania Klienta danym Towarem, składa on stosowne zamówienie w formie elektronicznej. Złożenie zamówienia, wskutek którego następuje zawarcie Umowy Sprzedaży, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, przedmiotem której będzie Towar, za cenę wskazaną przy opisie Towaru. foodforplanet potwierdza niezwłocznie złożone zamówienie, wysyłając na adres wskazany przez Klienta automatycznie generowaną wiadomość e-mail zawierającą: numer i datę zamówienia, dane stron, opis Towaru (w tym ewentualnie jego kod nadany przez foodforplanet), łączną cenę sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty oraz sposób, miejsce i koszt dostawy. Do wiadomości dołączany jest Regulaminem Sklepu Internetowego. Z chwilą przesłania przez foodforplanet potwierdzenia zamówienia zawarta zostaje pomiędzy stronami Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zawarta zostaje wyłącznie w języku polskim.
4. foodforplanet przechowuje utrwaloną i zabezpieczoną kopię zapasową Umowy Sprzedaży, w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Sklepu Internetowego, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Klientowi w potwierdzeniu zamówienia oraz w przesyłanej Klientowi fakturze VAT.


§ 5. Zapłata ceny


1. Ceny Towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają wszelkie obciążenia publiczno-prawne, w tym w szczególności podatek VAT.
2. Sklep zapewnia Klientom następujące sposoby zapłaty:

 • płatność gotówką za pobraniem; w takim przypadku do ceny sprzedaży doliczana jest zryczałtowana opłata za pobranie w wysokości wskazanej każdorazowo na stronie internetowej Sklepu przy opisie dostępnych form płatności, a realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • za pośrednictwem internetowego systemu płatności Przelewy24; Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu skorzystania z tej formy płatności, poza opłatami pobieranymi przez bank, w którym Klient ma konto, za pomocą którego dokonuje płatności.

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.


§ 6. Realizacja dostaw


1. Towar dostarczany jest Klientowi w następujący sposób:

 • przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej

2. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient, przy czym dostawa Towaru o wartości powyżej 99,00 zł jest bezpłatna. Termin dostawy wynosi 2-4 Dni Robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy – od dnia uznania rachunku bankowego foodforplanet kwotą przelewu. Towar doręczany jest w Dni Robocze.
3. Dostawy realizowane są wyłącznie na obszarze Polski.
4. Określone w Regulaminie ogólne warunki dostawy Towaru mogą się różnić w zależności od rodzaju Towaru, jego ilości lub wagi. W takim przypadku szczegółowe warunki dostawy podane są przy opisie Towaru lub uzgadniane indywidualnie z Klientem.
5. Klient obowiązany jest zbadać stan przesyłki przed jej przyjęciem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub innych naruszeń przesyłki, Klient obowiązany jest zażądać od przewoźnika, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. W takim przypadku Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, a uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest foodforplanet. Jednocześnie foodforplanet zobowiązuje się do ponownej dostawy Towaru, na swój koszt, w terminie 2 Dni Roboczych od powzięcia informacji o odmowie odbioru przesyłki przez Klienta.|
6. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenia lub inne naruszenie przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. W takim przypadku uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest Klient, chyba że Klient dokona cesji swoich wierzytelności wobec przewoźnika na rzecz foodforplanet, w zamian za ponowną dostawę Towaru, na swój koszt, w terminie 2 Dni Roboczych od zawarcia umowy cesji.
7. W przypadku zaginięcia przesyłki, uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest foodforplanet. W takim przypadku foodforplanet zobowiązuje się do ponownej dostawy Towaru, na swój koszt, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia, w którym Towar miał być dostarczony zgodnie z Umową Sprzedaży.
8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 7. Odstąpienie od umowy przez konsumenta


1. Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sklepem Internetowym Umowę Sprzedaży, może odstąpić od niej w terminie 14 dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:

 • kosztów dostawy przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy zakupionego Towaru,
 • bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Klient-Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane do Syto Polska Sp. z o.o, na adres ul. Berzyna 79, 64-200 Wolsztyn listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, foodforplanet przesyła niezwłocznie Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta-konsumenta przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient-konsument wskazał inny sposób zwrotu.
6. foodforplanet może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia jej dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient-konsument ma obowiązek zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8. Reklamacje


1. foodforplanet ma obowiązek dostarczać Towar wolny od wad. foodforplanet jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
2. Reklamacja może być wysłana na adres siedziby foodforplanet lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: platforma@josera.pl
3. foodforplanet odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
4. W zgłoszeniu reklamacji należy podać rodzaj wady i datę jej stwierdzenia, a także wskazać uprawnienie z tytułu rękojmi, z którego Klient chce skorzystać, tj. obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży albo wymiana Towaru na wolny od wad. Obniżenie ceny powinno nastąpić w takim stosunku do ceny sprzedaży wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada jest nieistotna.
5. Jeżeli Klient odstąpił od umowy, zażądał wymiany Towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a foodforplanet nie ustosunkowała się do tego odstąpienia / żądania / oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że odstąpienie / żądanie / oświadczenie to zostało uznane za uzasadnione.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży albo żądania wymiany Towaru, Klient obowiązany jest, na koszt foodforplanet, dostarczyć wadliwy Towar na wskazany adres (Syto Polska Sp. z o.o, ul. Berzyna 79, 64-200 Wolsztyn). W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją, Klient może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązania.
7. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, foodforplanet obowiązana jest:

 • niezwłocznie wymienić wadliwy Towar na wolny od wad – jeśli klient żądał wymiany Towaru,
 • zwrócić cenę sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – jeśli Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży; foodforplanet może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia jej dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • zwrócić części ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny – jeśli Klient żądał obniżenia ceny.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient-konsument wskazał inny sposób zwrotu.


§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Klient-konsument ma prawo skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z Umowy Sprzedaży:

 • postępowanie mediacyjne – prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały, na wniosek Klienta lub z urzędu;
 • postępowanie przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy WIIH;
 • pomoc przy rozstrzyganiu sporu ze strony miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały zamieszczone na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem http://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 10. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną


1. foodforplanet informuje o następujących szczególnych potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;
 • zainfekowanie systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (robaki, wirusy, konie trojańskie, programy szpiegujące (spyware), wabbity, itp.),
 • łamanie zabezpieczeń zmierzające do pozyskania poufnych informacji lub łowienie haseł (phishing) w celu kradzieży tożsamości, np. poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.

2. W celu obrony przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zaleca się m.in.:

 • instalację oprogramowania antywirusowego,
 • aktualizację wszelkiego oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się, że transmisja danych będzie szyfrowana (banking mode),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

 • zawieranie i realizacja Umów Sprzedaży, w tym przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,
 • wysyłanie newsletterów – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,
 • umożliwienie Klientom dodawania opinii, komentarzy i ocen.

4. Do pełnego korzystania z witryny Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących warunków w odniesieniu do teleinformatycznego Klienta:

 • dostęp do sieci Internet,
 • obsługę języka JavaScript, z włączoną funkcją obsługi plików cookie i funkcją obsługi wyskakujących okien,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • adres poczty elektronicznej.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów na witrynie Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.


§ 11. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego, i jej elementów, takich jak np. grafika, tekst (za wyjątkiem tekstów zamieszczanych przez Klientów), znaki towarowe lub inne oznaczenia znajdujące się na stronie Sklepu, stanowią własność foodforplanet, chyba że zastrzeżono inaczej. Zabronione jest między innymi ich wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób niezwiązany bezpośrednio z korzystaniem ze Sklepu.
2. Odnośnie polityki prywatności, w tym ochrony danych osobowych Klientów oraz polityki plików cookies, stosowne postanowienia znajdują się w Polityce prywatności foodforplanet pod linkiem https://joserapartner.pl/polityka-prywatnosci/
3. Do Umów Sprzedaży stosuje się prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Umów Sprzedaży rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwości ogólnej, a w odniesieniu do Klienta niebędącego konsumentem – sąd powszechny w Poznaniu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
PAK Logistic
Syto Co-Packaging Polska Sp. z o.o
Kasztanowa 4, Karpicko
64-200 Wolsztyn

e-mail: ____________
fax: ______________

Ja/My ___________________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ________________
– data zawarcia umowy _____________
– imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________
– adres konsumenta(-ów) ______________


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)